Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod:           www.medved-praha.cz

Společnost:                       MedVed Praha s.r.o.

Se sídlem:                         U Stavoservisu 659/3, 10800 Praha 10

IČ/DIČ:                              27218261/ CZ27218261

E-mailová adresa:             a.krepinska@medved-praha.cz

 

Telefonní číslo:                 +420777927014

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ______________ jsem ve Vašem obchodě www.medved-praha.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:


_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________.

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:


_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________.

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání __________________

 

  1. Číslo objednávky:__________________

 

  1. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

 

___________________________________________________________________________
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

___________________________________________________________________________

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:

 

  1. Adresa spotřebitele:

 

  1. E-mail:

 

  1. Telefon:

 

 

V __________________, Dne ___________________

 

                                                           (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.______________________

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.